Історія кафедри

Історія кафедри

       Наказом по Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституту від 24 березня 1993 р. у зв’язку із відкриттям спеціальності «Олігофренопедагогіка і практична психологія» та на підставі ухвали Вченої ради від 28 грудня 1992 р. утворено 1 квітня 1993 р. кафедру практичної психології. Наказом по університету № 117-К від 01.09.2006 року кафедру практичної психології перейменовано в кафедру загальної та практичної психології як випускову для підготовки та перепідготовки фахівців з напряму підготовки 6.030102 і спеціальності 7.03010201, 8.03010201 Психологія*.

   Найважливішим завданням кафедри є забезпечення викладання фундаментальних і прикладних психологічних дисциплін, спрямованого не лише на обґрунтування готового і усталеного в психологічній практиці, а на прокладання для неї нових шляхів. З цього зрозуміло, що навчання, яке орієнтоване, в основному, на запам’ятовування, збереження і відтворення програмованого матеріалу, буде відповідати сучасним умовам тільки частково. Тому насамперед необхідно забезпечити формування таких інтелектуальних і особистісних рис майбутніх психологів, що дозволять їм самостійно засвоювати інформацію, яка постійно оновлюється.

      Навчання на кафедрі загальної та практичної психології передбачає оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками, які необхідні для вирішення трьох груп завдань: по-перше, студенти повинні вміти проводити наукові дослідження, теоретично обґрунтовувати і розробляти психодіагностичні, психокорекційні, розвивальні методи і програми шкільної психологічної служби; по-друге, майбутні психологи у співпраці з педагогами повинні вміти використовувати і асимілювати новітні психологічні дані при розробці навчальних програм і планів та створенні підручників; по-третє, майбутні психологи повинні вміти працювати з дітьми, колективом класу, вчителями, батьками задля вирішення конкретних проблем шкільного життя.

Кафедра загальної та практичної психології постійно бере участь у міжнародних науково-дослідних проектах: №1 «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин у  ХХІ столітті на тлі українсько-польських досліджень». № проекту: 19/2013. Термін дії проекту з 03.02.2014 року по 25.03.2015 року; №2 «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі». № проекту: 20/2014. Термін дії проекту з 01.06.2014 р. по 30.03.2016 р.; № 3 «Соціальна допомога і соціальна робота в школі / Роль підтримки і допомоги по відношенню до дітей із малозабезпечених сімей із сільської місцевості/» № проекту: 16/2011. Термін дії проекту з 31.01.2011 р. по 01.02.2016 р.; № 4 «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин у ХХІ столітті на тлі україно-білоруських досліджень» за № 01/2015. Термін дії проекту: 01.02.2015 р. – 30.03.2017 р.

         З 2002 року на кафедрі загальної та практичної психології працює наукова школа: «Сучасні проблеми експериментальної психології». Засновник: доктор психологічних наук, професор А.І. Шинкарюк; керівник: кандидат психологічних наук, доцент Л.А. Онуфрієва. Напрями наукових досліджень учасників школи: актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин; експериментальні дослідження об’єктивації психіки в соматичних проявах; експериментальні дослідження онтогенезу психіки людини; експериментальні дослідження психіки людини у процесі навчання та виховання; експериментальні дослідження в психології праці та управління.

      10 квітня 2008 року засновано спільну наукову лабораторію психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України з метою налагодження співпраці між установами та заснуванням і виданням спільного збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАНП України й проведення щорічно міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин». Завідувачем спільної наукової лабораторії психології навчання призначено кандидата психологічних наук, доцента Онуфрієву Л.А.

      Спільний збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАНП України Рішенням Президії Вищої Атестаційної Комісії України внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року). Збірник поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року). 10 квітня 2012 року збірник наукових праць було зареєстровано в ISSN реєстрі – ISSN 2226 – 6246. До складу міжнародної редакційної колегії та міжнародної редакційної ради включено провідних психологів-науковців із різних країн.  Відповідальний редактор збірника – Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Відповідальний секретар збірника – Онуфрієва Ліана Анатоліїна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач спільної наукової лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 8 квітня 2014 року фахове видання включено до міжнародної науковометричної бази даних Index Copernicus (ІС). ICV 2013: 5,68 – з 19-го випуску(2013 рік). А за результатами рецензування за 2014 рік збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» отримав ICV 2014: 39.96.  29 квітня 2015 р. збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» внесено до бази CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) cejsh.icm.edu.pl, що представляє Польську Академію Наук. З 2013 року збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» внесено до бази Google Scholar.

      Авторами випусків збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» є доктори і кандидати наук, професори і доценти, викладачі й аспіранти вищих навчальних закладів. Географія авторів збірника охоплює всі частини України та авторів із-за кордону – далекого та ближнього зарубіжжя. З часу заснування і на сьогодні, січень 2016 року, вийшли в світ 30 випусків. Збірник наукових праць виходить вчасно періодичністю 4 рази на рік.

    За час існування кафедри, викладачі, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук: А.І. Шинкарюк, доктор психологічних наук; Л.М. Співак, кандидат психологічних наук; О.В. Гудима, кандидат психологічних наук; Н.С. Славіна, кандидат психологічних наук; Н.І. Бігун, кандидат психологічних наук; Н.М. Гончарук, кандидат психологічних наук; С.А. Михальська, кандидат психологічних наук; Р.Т. Сімко, кандидат психологічних наук; В.А. Шинкарюк, кандидат психологічних наук; О.А. Чеканська, кандидат психологічних наук; С.О. Ренке, кандидат психологічних наук; Н.В. Жиляк, кандидат психологічних наук, Ю.П. Данчук, кандидат психологічних наук; Ю.А. Михальська, кандидат психологічних наук.

Сумісники:

     У різні роки у складі кафедри загальної та практичної психології працювали сумісники: доктор психологічних наук, професор Бех І.Д., кандидат психологічних наук, професор Долинська Л.В., доктор психологічних наук, професор Потапчук Є.М., доктор психологічних наук, професор Біла І.М., доктор психологічних наук, професор Михальчук Н.О., кандидат психологічних наук, доцент Романюк Л.В.