Наука

 

Наукова робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри загальної та практичної психології проводить науково-дослідну роботу в рамках кафедральної теми «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин». 

 

При кафедрі працює спільна лабораторія психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Керівник – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри Онуфрієва Л.А.

Напрями наукової діяльності: дослідження у галузі загальної, педагогічної, вікової, експериментальної, медичної та спеціальної психології з метою уможливлення ефективності навчального процесу та умов особистісної реалізації; аналіз проблеми чинників, умов розгортання і труднощів психічного розвитку, питання вікових й індивідуальних особливостей становлення особистості та психології навчання; дослідження перспективи можливих нових психолого-педагогічних підходів до проблем сучасної психології.

Склад лабораторії: кандидати психологічних наук: Л.А. Онуфрієва, О.В. Гудима, Н.С. Славіна, Н.М. Гончарук, С.А. Михальська, Р.Т. Сімко, В.А. Шинкарюк, О.А. Чеканська, С.О. Ренке, Н.В. Жиляк, Ю.П. Данчук,  доктор психологічних наук, професор Ващенко І.В., студенти спеціальності «Психологія»: Чуловський В.Е., Проданчук Б., Сендега С., Кацел Альона, Кацел Анжеліка, Калинюк Ю. та ін.

У рамках роботи лабораторії видається збірник: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Серія: Психологічні науки.

Електрона адреса оргкомітету: visnyk2015@ukr.net

 

 

З травня 2008 року доцент Онуфрієва Л.А. виконує обов’язки відповідального секретаря збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, який внесено до Переліку фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року) та поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року).

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» проіндексовано у 6-ти міжнародних наукометричних базах:

1) Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p24780928,3.html http://journals.indexcopernicus.com/++++++++++++++++,p24780928,3.html

2) CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє Польську Академію Наук) cejsh.icm.edu.pl

3) Google Scholar

4) ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) з 29.09.2016 р. https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485572

5) Research Bible http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2227-6246

6)OAJI http://oaji.net/journal-detail.html?number=4056

Сайт збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»: http://problemps.kpnu.edu.ua

 

 

Кафедра загальної та практичної психології регулярно проводить науково-практичні конференції:

1). Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин».

2). Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців».

3). Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи на пошану професора А.І.Шинкарюка та до 99 річниці заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

4). Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі».

Електрона адреса оргкомітету: visnyk2015@ukr.net, studconf2015@ukr.net