ОНУФРІЄВА ЛІАНА АНАТОЛІЇВНА

Онуфрієва Ліана Анатоліївна

Посада   професор кафедри загальної та практичної психології, завідувач кафедри загальної та практичної психології

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Вчене звання     доцент

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського, 1990 р., спеціальність «Російська мова і література, німецька мова», кваліфікація «Вчитель російської мови і літератури, німецької мови».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.07  –  педагогічна та вікова психологія.

Тема: Психологічні умови самостійного оволодіння засобами іншомовного спілкування на початковому етапі навчання (на матеріалі досліджень студентів першого курсу немовних факультетів).

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник: «Психологія управління», «Психологія праці та інженерна психологія», «Актуальні проблеми сучасної психології», «Методика викладання психології у вищій школі».

Сфера наукових інтересів:  актуальні проблеми психології розвитку і становлення особистості майбутнього фахівця; психології праці та управління; психології становлення особистості професіонала в умовах євроінтеграції.

Автор понад 300 публікацій.

Список наукових праць

Профіль в наукометричних базах даних