ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історична довідка кафедри загальної та практичної психології

 

Початок 90-х років став періодом становлення в структурі дефектологічного факультету окремої кафедри практичної психології. Так, наказом по Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституту від 24 березня 1993 р. у зв’язку з відкриттям спеціальності “Олігофренопедагогіка і практична психологія” та на підставі ухвали Вченої ради від 28 грудня 1992 р. утворено з 1 квітня 1993 р. кафедру практичної психології. При цьому, відразу між нею і кафедрою олігофренопедагогіки було здійснено перерозподіл навчальних дисциплін з метою поглиблення їх спеціалізації.

До складу кафедри практичної психології увійшли: В.А. Гурський – кандидат педагогічних наук (завідувач кафедри), Ю.М. Ковальчук – кандидат психологічних наук, О.С. Кучерук – доктор медичних наук, професор, Н.Ф. Остапенко – кандидат педагогічних наук, доцент, М.П.Матвєєва – асистент, Г.П. Басюк – лікар-психіатр, В.О. Войцехівський – лікар-психіатр.

Основними напрямами діяльності кафедри стали: навчально-виховна робота зі студентською молоддю; озброєння студентів глибоким знанням психологічних, педагогічних, медико-біологічних дисциплін; розвиток умінь і навичок застосування професійних знань у практичну діяльність; створення навчально-методичної та матеріальної бази кафедри відповідно до сучасного рівня науки і навчальних закладів; формування і підготовка викладацького складу кафедри.

На кафедрі практичної психології створено необхідну навчально-методичну документацію, зокрема робочі програми з предметів, які вивчаються, плани семінарських і лабораторних занять, програми контрольних завдань тощо. За час підготовки практичних психологів переглянуто навчальні програми з усіх дисциплін психологічного циклу. До цих програм внесено суттєві зміни та доповнення із врахуванням вимог концепції підготовки практичних психологів відповідно до сучасних вимог.

З 1998 року запроваджена спеціальність “Практична психологія. Логопедія” і розпочата підготовка магістрів навчання). З 2001 року відкрито аспірантуру, в якій навчалось 5 аспірантів денної і заочної форми навчання.

З 2002 року проводиться підготовка фахівців за напрямом 0401 “Психологія”. Тоді ж розпочата підготовка фахівців за спеціалізацією “Психологія праці та управління”. Розширюється і спектр дисциплін, викладання яких забезпечувала кафедра практичної психології: загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, вікова і педагогічна психологія, диференціальна психологія, психологія та корекція девіантної поведінки, практична психологія, історія психології, практикум з психології, експериментальна психологія, психодіагностика.

В 2004–2005 роках кафедра взяла активну участь у проведенні значної роботи щодо розширення спектру освітніх послуг, збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців і вперше набрали студентів магістрів психології денної форми навчання.

У 2005 році завідувач кафедри Шинкарюк А.І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта”. Наказом по університету № 117-К від 01.09.2006 року кафедра практичної психології перейменована в кафедру загальної та практичної психології.

На цей час на кафедрі загальної та практичної психології працюють: Л.А.Онуфрієва, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри, завідувач кафедри; кандидат психологічних наук, доцент Гудима О.В., кандидат психологічних наук, доцент Славіна Н.С., кандидат психологічних наук, доцент Гоцуляк Н.Є., кандидат психологічних наук, старший викладач Сімко Р.Т., кандидат психологічних наук, доцент Чайковська О.М., кандидат психологічних наук, доцент Гончарук Н.М., кандидат психологічних наук, доцент  Логвіна О.А., кандидат психологічних наук, старший викладач Данчук Ю.П., кандидат психологічних наук, старший викладач Куриця Д.І., старший лаборант кафедри – Проданчук Б.В.