НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Навчальні посібники:

 1. Данчук Ю.П., Чеканська О.А. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  204 с.

2. Сімко Р.Т. Геронтопсихологія : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017.  150 с.

3. Сімко Р.Т. Психологія професійної діяльності співробітників правоохоронних органів : конспект лекцій для студентів для закладів вищої освіти / Укладач Р.Т. Сімко.  Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2018.  124 с.

4. Славіна Н.С., Онуфрієва Л.А.  Психологія сім’ї з основами сімейного консультування : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019.  106 с. 

5. Гудима О.В. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (курс лекцій): навчальний посібник / укладач О.В. Гудима.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2019.  88 с.

6. Гоцуляк Н.Є., Онуфрієва Л.А.  Психологія сексуальності : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський :  ПП Медобори-2006, 2019. 193 с.

7. Онуфрієва Л.А. Актуальні проблеми сучасної психології: навчальний посібник для студентів спеціальності 053 «Психологія» ОС «Магістр» : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. 248 с. 

8. Логвіна О.А., Данчук Ю.П. Історія психології : навчальний посібник. 2-ге вид. доп. [Електронний посібник]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 108 с.

9. Гоцуляк Н.Є.  Українсько-англійський словник психологічних термінів. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 317 с. 

                                        Навчально-методичні посібники:

1.Чайковська О.М., Мельник Л.П. Формування просоціальної поведінки в умовах позашкільного освітнього середовища : навч. метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017.  112 с. 

2.  Сімко Р.Т., Шинкарюк А.І., Шинкарюк В.А.  Основи тілесно-орієнтованих психотерапевтичних технік : навчально-методичний посібник.  Вид. 2-е  переробл. і допов.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017.  188 с.

3. Вержиховська О.М., Гончарук Н.М., Рудзевич І.Л. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник. Вид.  2-е  перероб. і доп.  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.  272 с.

4. Чайковська О.М., Мельник Л.П. Просоціальна поведінка як складова соціальної компетентності : навч. метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018.  102 с. 

5. Гоцуляк Н.Є., Чеканська О.А. Данчук Ю.П. Психологія профорієнтації : навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / уклад. Ю.П. Данчук, Н.Є. Гоцуляк, О.А. Чеканська.  Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019.  134 с.

6. Гоцуляк Н.Є., Шпортун О.М. Методика наукових досліджень у психології : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 152 с.

7. Гоцуляк Н.Є., Бабелюк О.В. Психологічна служба рятувальних підрозділів : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 204 с.

8. Гоцуляк Н.Є., Бабелюк О.В. Психологія травмуючих ситуацій: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 110 с.

9.  Сімко Р.Т. Експериментальна психологія : навчально-методичний посібник / уклад. Р.Т. Сімко. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 198 с.

10. Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Психологія міжособистісних взаємин та комунікації : навчально-методичний посібник / уклад. Л.А. Онуфрієва, О.М. Чайковська. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 128 с.

11.  Славіна Н.С. Основи психотерапії: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 100 с.

12. Славіна Н.С. Психологічне консультування: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 180 с.

 

                             Методичні рекомендації:

1.Онуфрієва Л.А., Ренке С.О. Психологія праці та інженерна психологія : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія». Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  86 с.

2. Онуфрієва Л.А., Ренке С.О. Психологія управління : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія».  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  70 с.

3. Онуфрієва Л.А. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових, дипломних та магістерських робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» / Укладачі Л.А. Онуфрієва, С.А. Михальська, Н.С. Славіна, О.А. Чеканська.  Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016.  40 с.

4. Славіна Н.С. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів) / Укладач Н.С. Славіна.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2017.  88 с.

5. Куриця Д.І. Психологія професійного стресу : методичні рекомендації.  Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2019.  40 c.

6. Онуфрієва Л.А. Методика викладання психології у вищій школі: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 053 «Психологія» ОС «Магістр». Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. 52 с. 

7. Онуфрієва Л.А. Методика викладання психології у вищій школі: методичні рекомендації до курсу лекцій для студентів спеціальності 053 «Психологія» ОС «Магістр». Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. 60 с. 

8. Гоцуляк Н.Є. Методичні рекомендації щодо проведення сеансів психодрами. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020. 56 с.

9. Онуфрієва Л.А.,  Логвіна О.А., Славіна Н.С. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів). Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 62 с.

10. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Навчальна психологічна практика : методичні рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка, 2022. 80 с.

11.Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Експериментально-дослідницька переддипломна практика : методичні рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 32 с.

12. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Виробнича консультативно-корекційна практика : методичні рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 34 с.

13. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Виробнича психодіагностична  практика : методичні рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 33 с.